T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

ÜNİVERSİTE STAJ YÖNERGESİ

Senato Toplantısı ve Kabul Tarihi: İstanbul, 2014

I. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

Madde 1 – Stajların amacı, öğrenim sırasında elde edilen teorik bilgilerin pratikle geliştirilmesini sağlamak ve öğrencilere alanlarında deneyim kazandırmaktır.
Kapsam

Madde 2 – Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı ön lisans ve lisans düzeyinde yürütülen staj programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön lisans/Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler ve benzeri, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü,

b) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Avrupa yükseköğretim alanındaki ülkeler arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve eğitim-öğretim programı için hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek amacıyla öğrencinin harcadığı zaman (çalışma yükü) dikkate alınarak oluşturulan kredi aktarma ve biriktirme sistemini,

c) Dönem: Bir yıllık eğitim-öğretim zaman dilimini,

d) Üniversite Staj Koordinasyon Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bu yönerge çerçevesinde oluşturulan kurulu,

e) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde, ”Fakülte Yönetim Kurulunu”, yüksekokulda “Yüksekokul Yönetim Kurulunu”, meslek yüksekokulu “Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu”,

f) Staj Danışmanı: Bölüm başkanlığı tarafından belirlenen ve öğrencinin stajını yöneten öğretim elemanını,

g) Bölüm Staj Komisyonu: Her bölümde, aynı zamanda staj başkanı olan bölüm başkanını, öğrenci staj danışmanını ve bölüm başkanının seçeceği üçüncü bir üyeyi,

h) Birim: Fakülteyi, yükseköğretim kurumunu veya meslek yükseköğretim kurumunu,

i) Bölüm/Program Staj Uygulama Kılavuzu: Fakültelerdeki bölümler veya yüksek okullardaki programlar düzeyinde hazırlanan bilgilendirici, yönlendirici staj uygulama prosedürünü,

j) Bölüm Staj Defteri: Formatı Üniversite Staj Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş olan bölüm stajlarının kaydedildiği defteri,

k) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

m) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

II. STAJLARIN NİTELİĞİ

Madde 5 – Stajların niteliği aşağıdaki ilkeler çerçevesinde belirlenmiştir:

a) Stajlar ilgili birimin eğitim-öğretim yönetmeliği çerçevesinde, zorunlu veya isteğe bağlı olarak yapılır.

b) “Zorunlu yaz dönemi stajları” ile “alan içi ve alan dışı seçmeli dersler listesinde gösterilen stajlar” mezuniyet için gerekli olan 240 AKTS’nin içinde değerlendirilir. Müfredat dışında kalan veya 240 AKTS’yi aşan isteğe bağlı diğer stajların yapılıp yapılmayacağına ilgili staj komisyonu karar verir. Eğer izin verilmişse bu tür stajlar Not Döküm Listesinde 240 AKTS’ye ilave edilir.

c) Stajların teori ve uygulama ders saat karşılıkları sıfırdır. AKTS kredisi; bir dönemde staj yapılan gün sayısı x 8 saat / 25 formülü ile belirlenir.

d) Stajların toplam AKTS kredileri değişik yarıyıllara dağıtılabilir.

e) Öğrencinin staj raporu incelendikten sonra staj değerlendirmesi, “Not Döküm Listesine” Başarılı veya Başarısız olarak girilir. Staj değerlendirmesi not ortalaması hesaplamalarında dikkate alınmaz.

f) Zorunlu ve isteğe bağlı tüm stajlarla ilgili olarak öğrencinin Diploma Eki’ne stajın süresini, staj yapılan kurumu ve stajın niteliğini belirten özet bir açıklama yapılır.

g) Mücbir sebeple stajına devam edemeyecek öğrenci, staja başlama tarihinden itibaren 5 iş günü içinde Kariyer Planlama Merkezine yazılı bildirimde bulunur. SGK bildiriminin iptalini talep eder. Daha sonraki bir tarihte stajını yinelemek için, staj yapmak istediği tarih ve staj yeriyle ilgili işlemleri tekrar yapar. Bu gibi durumlarda 5 iş günü içinde yazılı başvuru yapmayan öğrenciye, üniversiteyi mali olarak zarara uğratması nedeniyle sigorta bedelini geri ödeme yaptırımı uygulanır.

h) Stajının bitimine az bir süre kala mücbir sebeple stajına devam edemeyecek öğrenci durumunu belirten bir dilekçeyle aynı iş günü içinde Kariyer Planlama Merkezine başvurur. Bu gibi durumlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Kariyer Planlama Merkezi yetkilileri öğrencinin stajı hakkında nasıl bir işlem uygulayacaklarına birlikte karar verirler. Üniversitenin zarara uğraması söz konusu ise öğrenciye sigorta bedelini ödetme yaptırımı uygulanır.

i) Staj süresi içinde işyerine %20’den fazla devamsızlık yapan öğrencinin stajı geçersiz ve başarısız olarak değerlendirilir. Eğer adına SGK ödemesi yapılmış bu ödeme öğrenciden geri alınır.

III. STAJ SÜRESİ, ÇALIŞMA KONULARI VE STAJ YERLERİ

Staj Süresi

Madde 6 - Zorunlu Staj süreleri, toplam 40 iş gününden az olmamak üzere her birim için ilgili staj komisyonu tarafından belirlenir. Stajlar 20 iş gününden az olmamak şartıyla gruplandırılarak yapılabilir. Stajlar akademik tatillerde veya Staj Komisyonu kararı doğrultusunda akademik yıl içinde yapılır.
Çalışma Konuları

Madde 7 - Stajların konuları, içerikleri, devreleri ve süreleri, ilgili Fakülte ve Yüksekokul Kurullarınca hazırlanan “Staj Uygulama Kılavuzlarına” göre belirlenir.
Staj Yerleri

Madde 8 - Staj yerleri; her bölümün / programın özelliği ve gereksinimi göz önünde tutularak, Kariyer Planlama Merkezi tarafından, her yıl ocak ayından itibaren firmalardan kontenjan alındıkça üniversitenin sitesinde ilan edilir. Belirlenen işletmeler arasından öğrencinin seçtiği staj yeri staj danışmanı tarafından onaylanır. Staj Danışmanı tarafından onaylanan staj başvurusu fotoğraflı öz geçmiş ile Kariyer Planlama Merkezine yapılır.

Madde 9 - Öğrenci, kendi bulduğu staj yerini ilk aşamada staj danışmanına onaylatır ve sonra staj işlemleri için Kariyer Planlama Merkezine gelir. Öğrencilerin buldukları işyerleri, genel staj ilanlarında yer almaz.

Madde 10 - Staj çalışmalarının bir kısmı gerektiğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin laboratuvarlarında, uygulama merkezlerinde veya başka üniversitelerin laboratuvarlarında yapılabilir.

IV. STAJ YÖNETİMİ

Üniversite Staj Koordinasyon Kurulu

Madde 11 - (a) Staj Koordinasyon Kurulu’nun Başkanı Üniversite Yönetim Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir. (b) Staj yaptıran her birimin dekan veya müdür yardımcısı koordinasyon kurulunun tabii üyesidir. (c) Üniversite Staj Koordinasyon Kurulu, kurul başkanının talebi üzerine toplanır. (d) Üniversite Staj Koordinasyon Kurulu Rektörlük tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde çalışır.
Staj Komisyonu

Madde 12 - (a) Stajlar, “Bölüm Staj Komisyonları” tarafından yönetilir. Bölüm Staj Komisyonları, staj yapılması zorunlu olan her bölümün bölüm başkanı, öğrenci staj danışmanı ve bölüm başkanının belirleyeceği üçüncü bir üyeden oluşur. Bölüm başkanı, aynı zamanda Staj Komisyonu başkanıdır.

(b) Staj Komisyonu, staj süresi içinde öğrencileri bu amaçla geliştirilmiş formlar kullanarak, telefonla arayarak veya diğer yöntemlerle stajın gerçek anlamda yapılıp yapılmadığını değerler. Bu konuda elde ettiği bilgileri Kariyer Planlama Merkezi ile paylaşır.

Madde 13 - Staj yapılması zorunlu her bölümdeki/programdaki ilgili Staj Komisyonu, Üniversitenin Staj Yönergesi’ne ve kendi bölümlerinin/programlarının Staj Uygulama Kılavuzuna uygun olarak, öğrencilerin staj süreçlerinin izlenmesinden, staj defterinin değerlendirilmesinden, onaylanmasından, gerekli gördükleri durumlarda staj tarihlerinin değiştirilmesinden, staj sorunlarını Kariyer Planlama Merkezi ile koordineli çalışmak suretiyle çözmekten ve staj değerlendirme sonucunu Staj Kayıt Defterine kayıt etmekten sorumludur.

Madde 14 - Öğrenciler staj defterlerini ve değerlendirme formlarını, akademik tatil süresini izleyen ders yılının ilk haftası içinde veya staj akademik yıl içinde yapılmışsa, stajın tamamlanmasından en geç bir hafta sonra Bölüm Staj Komisyonu’na teslim ederler.

Madde 15 - Bölüm Staj Komisyonu, kendilerine iletilen staj defterlerini, öğrenci ve firma değerlendirme formlarını, staj döneminin bitiminden en geç bir ay içinde inceler, kabul eder, düzeltme ister veya reddeder.

Madde 16 - Staj defterinde eksik ya da yanlış bulunan unsurlar nedeniyle düzeltme istenen öğrenci, en çok bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır; aksi halde stajı reddedilir. Bu durum öğrencinin stajını değerlendiren öğretim üyesi tarafından yazılı olarak ilgili staj komisyonuna bildirilir.

Madde 17 - (a) Staj komisyon başkanının hazırladığı kabul-ret yazıları iki nüsha halinde düzenlenir. Bir nüshası üst yazı ile Üniversite Öğrenci İşlerine gönderilir ve bir nüshası da bölüm/program başkanlıklarının arşivinde en az yedi yıl saklanır.

(b) Stajların kabul ve ret durumları bölüm/program başkanlıkları bünyesinde tutulacak Bölüm/Program Staj Defteri’ne işlenir ve ilgili komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

V. STAJ BELGELERİ

Madde 18 - (a) Öğrencilerin staj süreci hakkında eksiksiz bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimler için ayrı olmak üzere online staj dokümanları hazırlanır. Online staj dokümanları şunlardır: Üniversitenin Staj Yönergesi, ilgili birimlere ait Staj Uygulama Kılavuzları ve ilgili diğer Staj Belgeleri.

(b) İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin staj yapılması zorunlu olan tüm bölüm / programlarının staj işlerinin yönetimi sırasında aşağıdaki belgeler kullanılır.

a) Staja başlama öncesi hazırlanması gereken belgeler

Staj Kabul Formu (Ek-1): Bu form kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren onayı ve diğer bilgileri gösterir.

Üniversitenin Kuruma Yazdığı Resmi Staj Mektubu (Ek-2): Staj yapılacak kuruma gönderilmek üzere, ilgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yazılır ve öğrenciye verilir. Öğrencinin yapacağı stajın resmi nitelikte olduğunu belirler. Öğrencinin staj yaptığı tarihler arasında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin Üniversite tarafından ödeneceğini beyan eder. Öğrenci bu mektubu staj yapacağı işyerine götürür.

Öğrencinin Ailesine İlişkin SGK Durum Bildirim Formu (Ek-3): Öğrencilerin SGK nezdinde herhangi bir sosyal güvenceleri olup olmadığını belirler. Üniversite bu beyana bakarak öğrencilerin SGK prim tahakkuklarını yapar. Öğrenci bu formu Kariyer Planlama Merkezine verir.

b) Staj süresi içinde hazırlanacak belgeler

Staj Defteri (Ek-4):Öğrenci tarafından hazırlanır.Bu defter Kariyer Planlama Merkezinin web sayfasından indirilir. Staja devam ederken bölüme göre günlük veya haftalık olarak doldurulur, her sayfası imzalatılır ve kaşelenir. (Öğrenci, staj sonunda Staj Defteri’ni danışman öğretim üyesine Ek-6, Ek-7, Ek-8 ile birlikte teslim eder.)

Staj Denetleme Formu (Ek-5): Danışman öğretim üyesi, Kariyer Merkezi Yetkilileri veya Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanır.

c) Staj bittikten sonra hazırlanacak belgeler

Öğrencinin Kurumu Değerlendirme Formu (Ek-6): Bu formda öğrencinin staj yaptığı kuruma yönelik düşünceleri ve değerlendirmeleri yer alır.

Kurumun Öğrenciyi Değerlendirme Formu (Ek-7): Kurum yöneticisinin öğrenciyi genel olarak değerlendirdiği formdur. (Bu form yöneticiden kapalı zarf içinde teslim alınır ve diğer evraklarla birlikte danışman öğretim üyesine teslim edilir.)

Kurum Hakkında Rapor (Ek-8): Kurumun tarihçesi, yönetim biçimi, organizasyon yapısı, faaliyet konuları ve bağlı işletmeleri gibi temel bilgileri içerir.

d) Bölüm Staj Komisyonunun hazırlayacağı belgeler

Öğretim Üyesinin Öğrencinin Stajını Değerlendirme Formu (Ek-9): İlgili öğretim üyesinin ve Staj Komisyonunun yapılan stajı değerlendirmesi ve “başarılı / başarısız” şeklinde verdiği değerlendirme notu yer alır.

Madde 19 - İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin staj yapılması zorunlu olan tüm bölüm ve programlarında stajını başarı ile tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

Madde 20 - Öğrencinin Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7, Ek-8 staj belgeleri ile SGK giriş ve çıkış belgeleri bölüm başkanlıkları tarafından en az üç yıl süreyle saklanır. Süre sonunda bu belgeler imha edilir.

VI. YÜRÜRLÜK

Madde 21 - Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 22 - Bu yönerge hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Empatik İnsan Kaynakları ve Danışmanlık PixelTürk Web Tasarım